Hart voor horeca

Privacyverklaring

Van Alkemare Makelaardij respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze Privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Alkemare Makelaardij verwerkt.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
Van Alkemare Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kantoor is gevestigd aan de Mossel 1 te (1723 HZ) Noord Scharwoude. Van Alkemare Makelaardij is telefonisch te bereiken op +31 226-343220 en per e-mail via info@vanalkemare.nl. Voor AVG gerelateerde vragen is de heer N. Zuurbier de contactpersoon. Van Alkemare Makelaardij verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.
 
Doel verwerking persoonsgegevens 
Van Alkemare Makelaardij verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

De persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer en E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
  op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• Internetbrowser en apparaat type;
• Registratie van contacten met ons kantoor;
• Registratie van uw zoekwensen;
• Uw IP en surfgedrag.

De doelen voor verwerking:
 • Het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen:
  - Van Alkemare Makelaardij verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens in het kader van de Wwft.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u betrokken bent:
  - Het verlenen van diensten of het leveren van producten gericht op de aan-, verkoop en verhuur bemiddeling, taxatie, advisering en beheer van onroerende zaken en (horeca) ondernemingen;
  - Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  - Het verzenden van facturen en het afhandelen van betalingen;
  - Het opmaken van contracten en correspondentie;
  - Om uw kredietwaardigheid te kunnen controleren: Van Alkemare Makelaardij bemiddelt bij verhuur, aankoop en verkoop van horeca en onroerend goed. Om dit mogelijk te maken en u, onze opdrachtgevers en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen indien u een koop- of huurcontract afsluit via bemiddeling van ons kantoor. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar (huurcheck.nl), die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. Wij hebben met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten;
 • Vanuit een gerechtvaardigd belang van Van Alkemare Makelaardij
  - Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  - Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  - Relatiebeheer en klanttevredenheid;
  - Van Alkemare Makelaardij analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
  - Van Alkemare Makelaardij volgt uw IP en surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
  - De geregistreerde contacten met ons kantoor en zoekwensen worden verwerkt om u de juiste service en dienstverlening te kunnen bieden, bijvoorbeeld zodat wij weten waar u eerder contact over heeft gehad met ons kantoor en/of welke type horeca of pand u zoekt. Daarnaast kunnen wij u met deze wetenschap gericht op de hoogte stellen van relevant aanbod en/of interessante informatie;
  - Het verspreiden van nieuwsbrieven (indien gewenst);
  - Marktonderzoek en andere marketingdoeleinden in de meest brede zin van het woord.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Van Alkemare Makelaardij  verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent;
 • Na verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Behartigen van een gerechtvaardigd belang van Van Alkemare Makelaardij.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Van Alkemare Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Tevens delen wij uw persoonsgegevens met derden ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang, dat wil zeggen om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten. U kunt denken aan de hostingfirma, de softwareleverancier van het CMS-pakket, Google en Dropbox. In overige gevallen verstrekt Van Alkemare Makelaardij uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Alkemare Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tevens kunnen er door Van Alkemare Makelaardij ingeschakelde derde partijen zijn die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden. Deze partijen zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Van Alkemare Makelaardij hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Alkemare Makelaardij gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Alkemare Makelaardij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op +31 226-343220 of via info@vanalkemare.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Alkemare Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Alkemare Makelaardij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Alkemare Makelaardij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, w.o. Google (Google Analytics). In de verwerkingsovereenkomst die we met Google hebben gesloten staan strikte afspraken over wat zij wel en niet mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Dit zijn uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Alkemare Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Alkemare Makelaardij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan info@vanalkemare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Heeft u een klacht of opmerking?
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen op +31 226-343220 of via info@vanalkemare.nl.
 
Wijzigen privacyverklaring 
Van Alkemare Makelaardij heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website https://vanalkemare.nl/.
 

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Klik vervolgens op de knop om akkoord te gaan.