Hart voor horeca

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 
van Van Alkemare Groep, kvk 52201309


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van Opdracht met Van Alkemare Groep, bestaande uit de onderdelen Makelaardij, Beheer en Advies, hierna ‘Van Alkemare’ en zijn tevens van toepassing op alle overige (rechts)handelingen tussen Van Alkemare en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Van Alkemare uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de voor Van Alkemare werkzame personen. Alle Opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Alkemare.

2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding of (prijsopgave) van Van Alkemare bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst van Opdracht.
2.2 Van Alkemare is gerechtigd een Opdracht zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de Opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van Van Alkemare voor partijen als bindend bewijs.
2.3 Een Opdracht komt tot stand zodra Van Alkemare de Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien Van Alkemare op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient Opdrachtgever Van Alkemare daarvoor te betalen conform de dan bij Van Alkemare geldende tarieven. Voor zover Opdrachtgever een aanbod van Van Alkemare aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de Opdracht en komt de Opdracht tot stand overeenkomstig Van Alkemares aanbod.
2.4 Opdrachten alsmede vervolginstructies van Opdrachtgever dienen schriftelijk te worden ingediend bij Van Alkemare.
2.5 Van Alkemare zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Van Alkemare voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Van Alkemare derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Van Alkemare mede namens de desbetreffende Opdrachtgever van Van Alkemare aanvaard.
2.6 Opdrachtgever dient alle relevante informatie/stukken bij Opdracht en/of op eerste verzoek aan Van Alkemare te verstrekken, zich te onthouden van activiteiten die de opdracht kunnen doorkruisen en iedere ontwikkeling w.o. rechtstreekse betalingen aan Opdrachtgever direct schriftelijk aan Van Alkemare te melden.
 
3. Opdracht
3.1 Onder Opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan een Opdracht aan Van Alkemare tot het verlenen van diensten met betrekking tot het realiseren van een Overeenkomst inzake onroerend goed, alsmede de eventueel daaraan verbonden roerende zaken en immateriële activa zoals, doch niet uitsluitend, handelsnaam, en goodwill, hierna ook ’de Overeenkomst’. 
3.2 Het verstrekken van een Opdracht impliceert geen volmacht aan Van Alkemare tot het sluiten van overeenkomsten op naam van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Van Alkemare.
3.3 Iedere Opdracht wordt - tenzij in de opdracht nadrukkelijk anders overeengekomen - vanaf ingangsdatum door partijen overeengekomen voor de duur van drie maanden en wordt na ommekomst van deze termijn van drie maanden, telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode van drie maanden. Opzegging is mogelijk door Van Alkemare en Opdrachtgever, aan het einde van iedere lopende periode rekening houdende met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Indien de Opdracht naar tijd of inhoud is beperkt, eindigt deze door het volbrengen van de tijd of bij het bereiken van de Overeenkomst. 
3.4 Van Alkemare is gerechtigd de opdracht tussentijds per direct op te zeggen indien opdrachtgever niet of niet adequaat reageert op biedingen en tot onderhandelingstrajecten behorende verzoeken van Van Alkemare. In dat geval gelden onverkort de na te melden tarieven en wordt afgerekend als ware de Opdracht voltooid.
3.5 Van Alkemare aanvaardt de Opdracht steeds op basis van exclusiviteit in die zin dat Opdrachtgever, met of zonder het inschakelen van derden, geen Opdrachten en/of Overeenkomsten tot stand zal mogen brengen buiten Van Alkemare noch daartoe onderhandelingen zal voeren; schending van deze bepaling leidt ertoe dat Van Alkemare per direct de opdracht kan beëindigen en aanspraak kan maken op volledige betaling van haar courtage met een minimum van € 4.500,= exclusief btw.

4. Tarieven
4.1 Onder Courtage wordt verstaan de door de opdrachtgever aan Van Alkemare verschuldigde vergoeding voor de door Van Alkemare geleverde diensten. Opdrachtgever is deze Courtage verschuldigd bij het volbrengen van de Opdracht alsmede bij tussentijdse beëindiging ervan, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
4.2 Opdrachtgever is tevens Courtage verschuldigd indien de Overeenkomst tot stand komt:
a. tijdens de Opdracht door Opdrachtgever zelf althans zonder tussenkomst van Van Alkemare;
b. binnen één jaar na het eindigen van de Opdracht; in dat geval geldt het onweerlegbaar rechtsvermoeden dat de Overeenkomst tot stand is gekomen als gevolg van de Opdracht aan Van Alkemare - en de in dat kader door haar gepleegde inspanningen waaronder doch niet uitsluitend diverse publiciteitsuitingen zoals (online)advertenties, nieuwsbrieven, mailings alsmede  netwerkactiviteiten. Uitsluitend voor de Opdrachtgever die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf, geldt de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs.
4.3 Onder het tot stand brengen van de Overeenkomst wordt tevens verstaan:
a. enig handelen of nalaten van Opdrachtgever waardoor het object van de Opdracht geheel of gedeeltelijk feitelijk en/of juridisch wordt overgedragen aan (een) derde(n) -waaronder begrepen de (mede)eigenaar of deelgenoten- ongeacht de rechtsgrondslag en ongeacht de vraag of dit betreft een overgang onder bijzondere titel -zoals koop, huur, gebruik, verdeling, inbreng in een (personen)vennootschap- dan wel onder algemene titel, zoals  erfopvolging, juridische fusie of splitsing. Onder Overdracht wordt in dit verband mede verstaan het vestigen van een beperkt zakelijk of persoonlijk recht op het object van de Opdracht.
b. de situatie waarin Van Alkemare een koper of huurder bereid heeft gevonden de in de Opdracht overeengekomen vraagprijs te aanvaarden doch Opdrachtgever alsnog weigert tegen deze condities over te dragen of in gebruik te geven. 
4.4 De Courtage is ook door Opdrachtgever verschuldigd als -na het realiseren van de Overeenkomst- deze geheel of gedeeltelijk niet tot uitvoering komt door enige tekortkoming aan de zijde van een of beide bij de Overeenkomst betrokken partijen.
4.5 Indien de Overeenkomst afhankelijk is gemaakt van een opschortende of ontbindende voorwaarde is ook het recht op Courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van de partijen betrokken bij de Overeenkomst het niet realiseren van de voorwaarden in overwegende mate heeft kunnen beïnvloeden.
4.6 De hoogte van de Courtage wordt, bij verkoop, uitgedrukt in een percentage van de door partijen overeengekomen koopsom exclusief omzetbelasting en bij verhuur een percentage van de door Opdrachtgever te ontvangen huursom per jaar, eventuele kortingen en belastingen daar niet bij inbegrepen. Indien de huurovereenkomst wordt gecombineerd met een eerste recht van koop c.q. een koopoptie, is Opdrachtgever tevens de Courtage verschuldigd als bij verkoop ongeacht het tijdstip waarop het genoemde recht van koop c.q. koopoptie kan of zal worden uitgeoefend. De koopsom of huurprijs voor eventuele goodwill, inventaris, huurdersbelang, wordt in genoemde berekening van de Courtage meegenomen.
4.7 Op eerste verzoek van Van Alkemare dient Opdrachtgever een afschrift te verstrekken van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.5. alsmede die in 4.2 en 4.3 (aanhef) in welk kader Van Alkemare een redelijke termijn van zeven dagen dient te stellen na verloop waarvan Opdrachtgever een boete verschuldigd is aan Van Alkemare van € 250,= per dag dat de gevraagde afgifte uitblijft zulks onverminderd het recht op courtage door Van Alkemare. 
4.8 Van Alkemare is enkel gerechtigd na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever - per e-mail of brief - kosten te maken zoals advertentie- en andere publiciteitskosten teneinde het bereiken van de Overeenkomst te bevorderen. Opdrachtgever is steeds gehouden deze kosten op eerste verzoek van Van Alkemare tussentijds maar in ieder geval bij het einde van de Opdracht volledig aan Van Alkemare te voldoen ongeacht de wijze van volbrengen of beëindigen van de Opdracht.
4.9 Van Alkemare kan -indien naar haar redelijk oordeel enige twijfel kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever- steeds van Opdrachtgever verlangen dat enige vorm van zekerheid wordt gesteld door Opdrachtgever voor de door hem te betalen Courtage en kosten; totdat deze zekerheid is gesteld is Van Alkemare in dat geval gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
4.10 De mogelijkheid van een beroep op verrekening door Opdrachtgever jegens Van Alkemare wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Betaling
5.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 8 dagen na factuurdatum aan Van Alkemare plaats te vinden. Betaling dient in ieder geval plaats te vinden voor of op het tijdstip van overdracht van het verkochte, verhuurde en/of aangekochte object; voor dat doel verstrekt opdrachtgever hierbij een onherroepelijke volmacht aan de behandelend notaris of makelaar tot rechtstreekse betaling van de eindfactuur van Van Alkemare middels verrekening met de door de betrokken notaris of makelaar te ontvangen koopsom alvorens hij deze doorbetaald aan de rechthebbende.
5.2 Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is Van Alkemare gerechtigd te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt dan wel zekerheid wordt verstrekt bij gebreke waarvan Van Alkemare gerechtigd is haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht van Van Alkemare op betaling van de overeengekomen Courtage.
5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder nadere ingebreke-stelling, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van art. 6:119 sub a BW, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5.4 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Van Alkemare alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door Van Alkemare, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Retentierecht
6.1 Van Alkemare is bevoegd alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de Opdracht, waaronder begrepen de stukken die door of namens Opdrachtgever aan Van Alkemare zijn aangeleverd alsmede de eigen stukken van Van Alkemare die in het kader van de Opdracht door haar zijn geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop Opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens Van Alkemare zal hebben voldaan vermeerderd met eventuele rente en kosten.

7. Overmacht
7.1 Indien Van Alkemare door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachts-toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.2 Onder overmacht van Van Alkemare wordt verstaan elke van de wil van Van Alkemare onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Van Alkemare kan worden verlangd. 
Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan door hulppersonen die door of namens Van Alkemare zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

8. Aansprakelijkheid 
8.1 Van Alkemare is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van Opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolgschade. Opdrachtgever vrijwaart Van Alkemare voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook. Alle in art. 8 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Van Alkemare. 
8.2 De aansprakelijkheid van Van Alkemare, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of, indien geen uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de factuurwaarde, exclusief btw, van de betreffende (deel)opdracht waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 4.500,= excl. btw. 
8.3 Van Alkemare’s werkzaamheden w.o. doch niet uitsluitend vastgoedbeheer voor Verenigingen van Eigenaren en/of individuele eigenaren in welke vorm dan ook beperken zich tot de -hoofdzakelijk- financieel/administratieve werkzaamheden zoals in de Opdracht¬bevestiging tussen partijen is vastgelegd. Van Alkemare is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten w.o. begrepen onderhouds-, vervangings- en instandhoudingsverplichtingen w.o. begrepen periodieke keuringen alsmede -in geval van Verenigingen van Eigenaren- bestuursbesluiten van (het bestuur van) de Opdrachtgever; deze uitsluiting geldt ook indien Van Alkemare formeel in het kader van de betreffende Opdracht tot bestuurder of gemachtigde is benoemd van de betreffende Vereniging of individuele eigenaar. Opdrachtgever vrijwaart Van Alkemare voor alle aanspraken van derden ter zake. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Van Alkemare. 
8.4 Alle door Van Alkemare opgestelde en/of aangeleverde contracten, brochures en overige documentatie worden uiterst zorgvuldig opgesteld en/of samengesteld. Iedere aansprakelijkheid voor -al dan niet evidente- fouten, verschrijvingen of gevolgen van verkeerd aangeleverde informatie, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Aan advertenties op de website van Van Alkemare en/of de door haar gebruikte brochures en/of andere publiciteitsuitingen kunnen in geen geval rechten worden ontleend.

9. Ontbinding
9.1 Van Alkemare is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de Overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden -naast de gevallen genoemd in de wet- indien Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de Opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van Van Alkemare volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen. 

10. Verwerking bedrijfsinformatie
De (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie en stukken die de opdrachtgever in het kader van opdracht aan makelaar heeft verstrekt, w.o. financiële resultaten, vergunningen, huurprijzen, oppervlakten, etc. worden door makelaar voor onbepaalde tijd opgeslagen, verwerkt en (meestal geanonimiseerd) geopenbaard. Makelaar gebruikt deze informatie – doch niet uitsluitend - voor haar verkoop- en/of verhuuractiviteiten, marktanalyses en als referentiemateriaal. De informatie en stukken worden zoveel mogelijk gebruikt om tot een algemene conclusie te komen, waarbij de specifieke bedrijfsinformatie/stukken per referentie wordt achtergehouden, zonder een verwijzing te geven tussen de informatie en de onderliggende bron (het specifieke bedrijf of adres), tenzij het op een later moment voor makelaar noodzakelijk is om dit alsnog te verwerken en te openbaren (bijvoorbeeld als het referentiemateriaal is gebruikt voor een taxatierapport, waarbij een nadere toelichting van de gebruikte referenties wordt vereist voor de doelstelling van het rapport). Voor transactiegegevens aangaande onroerend goed (huurprijzen, verkoopprijzen, oppervlaktes, etc.) geldt dat makelaar deze (wél) in directe verbinding met het betreffende adres/bedrijf zal verwerken en openbaren, tenzij opdrachtgever hier bij het afstaan van diens gegevens/ stukken schriftelijk bezwaar tegen aantekent en/of schriftelijk andere afspraken met makelaar is overeengekomen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter keuze van Van Alkemare worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. 

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Klik vervolgens op de knop om akkoord te gaan.