Hart voor horeca

NDA / Geheimhoudingsverklaring

Bij het opvragen van informatie over discrete objecten die wij aanbieden, vragen wij u eerst akkoord te gaan met onderstaande geheimhoudingsverklaring. Op deze manier kunnen wij waarborgen dat de informatie die wij verstrekken discreet wordt behandeld en zijn de afspraken bij alle partijen duidelijk. Na ontvangst van uw akkoord op onderstaande afspraken, zullen wij een aanvraag indienen bij opdrachtgever om meer informatie te verstrekken. Opdrachtgever behoudt zich te allen tijden het recht te weigeren om (verdere) informatie te delen. Wij danken u voor uw medewerking en begrip hiervoor.

Begrippenlijst:
 
 • Kandidaat: Dit bent u als geinteresseerde in dit object.
   
 • Makelaar: Dit betreft Van Alkemare Makelaardij en de medewerkers van ons kantoor.
   
 • Opdrachtgever: Dit betreft de eigenaar van het object dat wij aanbieden, zijnde tevens onze opdrachtgever.
   
 • Object: Dit betreft het object waarover u informatie opvraagt, nader gespecificeerd met een objectcode en de discrete (online) tekst waarop u heeft gereageerd.
Afspraken behandeling vertrouwelijke informatie:
 
 1. Kandidaat garandeert dat zij alle gegevens die zij in het kader van de onderhandelingen aangaande het object van de makelaar zal ontvangen, vertrouwelijk zal behandelen en niet aan derden ter kennis zal brengen. Het betreft hier vertrouwelijke stukken. Verspreiding van deze stukken en/of de inhoud hiervan (in welke vorm dan ook) is enkel toegestaan na schriftelijke goedkeuring van eigenaar of makelaar.
   
 2. Tevens garandeert kandidaat dat deze gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet aan hun werknemers en/of adviseurs ter beschikking worden gesteld zonder voorafgaande schriftelijk goedkeuring van makelaar, waarbij te allen tijde zal gelden dat deze adviseurs en werkgevers de gegevens en informatie eveneens vertrouwelijk en overeenkomstig de bepalingen in deze geheimhoudingsovereenkomst zullen behandelen. Kandidaat staat garant namens diens werknemers en/of adviseurs voor nakoming van de afspraken in deze geheimhoudingsverklaring. In sommige gevallen kan opdrachtgever eisen dat de werknemer of adviseur ook een eigen goedkeuring voor deze geheimhoudingsverklaring aanlevert.
   
 3. De gegevens die in het kader van de gespreken en/of onderhandelingen door kandidaat (en diens eventuele werknemers / adviseurs) van de makelaar worden verkregen zullen na afloop, indien de onderhandelingen niet tot een overeenkomst leiden, worden geretourneerd, zonder dat er enigerlei kopieën worden achtergehouden. Digitale kopieën en emails dienen in voornoemde geval volledig te worden verwijderd door de ontvanger(s).
   
 4. Kandidaat zal zich discreet gedragen, geen contact opnemen met de eigenaar rechtstreeks en diens personeelsleden op locatie, of op welke wijze dan ook op locatie uitdragen of kenbaar maken dat er sprake is van een voorgenomen verkoop of verhuur.
   
 5. Kandidaat verklaart en garandeert dat zij op generlei wijze anders dan ten behoeve van de onderhandelingen als hiervoor bedoeld, deze informatie en gegevens zal gebruiken, hiervan geen kopieën zal maken of anderszins de inhoud vastleggen, noch op enigerlei wijze deze informatie nu of in de toekomst zal benutten, verwerken of aan derden openbaar maken voor zover in strijd met de bepalingen in deze geheimhoudinsgverklaring, alles op straffe van een dwangsom groot € 10.000,- zegge: tienduizendeuro.
   
 6. Na afloop van de verkoop- of verhuurprocedure blijft - ongeacht óf en aan wie het betreffende object wordt gegund - de kandidaat (waaronder tevens is te verstaan: enige van haar rechtspersonen, groepsmaatschappijen, directeuren en/of commissarissen, werknemers en/of adviseurs) gebonden aan diens verplichting tot geheimhouding zoals in deze verklaring omschreven.
   
 7. Deze geheimhoudingsverklaring wordt beheerst door het Nederlandse recht en de bevoegde rechter is de rechter te Alkmaar. Makelaar handelt namens opdrachtgever, wat inhoudt dat deze geheimhoudingsverklaring formeel tot stand komt tussen opdrachtgever en kandidaat en partijen zich in een eventuele gerechterlijke procedure hierover rechtstreeks tot elkaar zullen wenden. 

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Klik vervolgens op de knop om akkoord te gaan.